Historiku “Unioni Financiar Prishtinë”

“Unioni Financiar Prishtinë” Agjent i Western Union Financial Services Inc për Kosovë ofron shërbimin Western Union transfer parash dhe shërbimin Arkëtime dhe Pagesa në më shumë se 170 lokacione në gjithë  Kosovën.

2000

Prill / Unioni Financiar Tiranë, hap degën e tij në Kosovë të quajtur Unioni Financiar Tiranë – Dega Kosovë, dhe nënshkruan marrëveshjen e përfaqësimit me Western Union Financial Services Inc, duke autorizuar Unionin Financiar Tiranë për ofrimin e shërbimit Western Union – Transfer Parash në Kosovë.
Maj / Unioni Financiar Tiranë –Dega Kosovë ,regjistrohet në Administratën e Përkohshme civile të OKB-së me NRB 80073291
Dhjetor / BPK-ja miraton Unioni Financiar Tiranë –Dega Kosovë ofron shërbimin Western Union-Transfer Parash në 19 lokacione në gjithë  Kosovën.

2001

Unioni Financiar Tiranë –Dega Kosovë ofron shërbimin Western Union-Transfer Parash në 39 loakcione në gjithë  Kosovën.

2002

Shkurt / Unioni Financiar Tiranë-dega Kosovë ofron shërbimin vetëm në euro (€)
Maj – BPK-ja miraton marrëveshjet e bashkëpunimit për ofrimin e shërbimit Western Union transfer parash ndërmjet Unioni Financiar Tiranë-Dega Kosovë dhe Bankës Ekonomike të Kosovës, Bankës Private të Biznesit dhe Kasabank.
Dhjetor / Unioni Financiar Tiranë –Dega Kosovë ofron shërbimin Western Union-Transfer Parash në 60 lokacione në gjithë  Kosovën.

2003

Janar / Unioni Financiar Tiranë –Dega Kosovë regjistrohet si Unioni Financiar Prishtinë shpk (UFP).
Qershor /Unioni Finanaciar Prishtinë organizon konferencën e parë me të gjithë agjentët e UFP-së në lidhje me traditën, punën dhe shërbimin Western Union –Transfer Parash.
Korrik /BPK-ja miraton marrëveshjet e bashkëpunimit për ofrimin e shërbimit Western Union transfer parash ndërmjet UFP shpk dhe PTK sh.a. Posta e Kosovës për ofrimin e shërbimit Western Union transfer parash në sportelet e saj.
Dhjetor / Unioni Financiar Prishtinë ofron shërbimin Western Union -Transfer Parash në 69 lokacione në gjithë  Kosovën.

2004

Prill / BPK-ja miraton marrëveshjet e bashkëpunimit për ofrimin e shërbimit Western Union – transfer parash ndërmjet UFP sh.p.k. dhe Banka e Re e Kosovës në sportelet e saj.
Unioni Financiar Prishtinë ofron shërbimin Western Union – Transfer Parash në 85 lokacione në gjithë  Kosovën.

2005

Unioni Financiar Prishtinë ofron shërbimin Western Union-Transfer Parash në 91 lokacione në gjithë  Kosovën.

2006

Shtator / Unioni Financiar Prishtinë organizon me të gjithë agjentet e UFP-së seminarin për vënien në zbatim të kërkesave të reja të Rregullores për Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe Veprave të ngjashme Penale .
Unioni Financiar Prishtinë – Prishtinë ofron shërbimin Western Union-Transfer Parash në 91 lokacione në gjithë  Kosovën.

2007

Unioni Financiar Prishtinë, ofron shërbimin Western Union-Transfer Parash në 88 lokacione në gjithë  Kosovën.

2008

Maj – Banka Qendrore e Kosovës (BQK) miraton kërkesën që Unioni Financiar Prishtinë të ofrojë shërbimin Arketime dhe Pagesa në pikat lokacionet e saj.
Unioni Financiar Prishtinë ofron shërbimin Western Union-Transfer Parash në 97 lokacione në gjithë  Kosovën.

2009

Unioni Financiar Prishtinë ofron shërbimin Western Union Transfer Parash dhe shërbimin për Pagesa në më shumë se 100 lokacione në gjithë Kosovën.

2010

Unioni Financiar Prishtinë ofron shërbimin Western Union Transfer Parash dhe shërbimin për Pagesa në më shumë se 160 lokacione në gjithë Kosovën.

2011

Unioni Financiar Prishtinë ofron shërbimin Western Union Transfer Parash dhe shërbimin për Pagesa në më shumë se 180 lokacione në gjithë Kosovën.

2012-2013

Unioni Financiar Prishtinë ofron shërbimin Western Union Transfer Parash dhe shërbimin për Pagesa në më shumë se 190 lokacione në gjithë Kosovën.

2014 -2017

Unioni Financiar Prishtinë ofron shërbimin Western Union Transfer Parash dhe shërbimin për Pagesa në më shumë se 170 lokacione në gjithë Kosovën.