SHËRBIMI I TRANSFERIT TË PARAVE SM I WESTERN UNIONIT® OFROHET SIPAS TERMEVE DHE KUSHTEVE TË MËPOSHTME

Transaksionet e Transferit të Parave SM të Western Unionit® mund të dërgohen dhe të merren në shumicën e lokacioneve të Agjentit të Western Union® në tërë botën. Klientët mund të telefonojnë në numrin e shënuar më poshtë për adresën dhe oraret e punës së lokacioneve të afërta. Disa lokacione janë të hapura 24 orë.

Transeret e rregullta të parave janë zakonisht të disponueshme brenda pak minutash për t’u marrë nga marrësi, në varësi të orarit të punës së lokacionit së Agjenti pranues të Western Union (“Agjenti”). Shërbimet e transferit të parave të nesërmen/2 ditë dhe të bazuar në llogari janë në dispozicion sipas kërkesës për vendet e kufizuara. Paratë e dërguara duke përdorur shërbimin e transferimit të parave të nesërmen/2 ditë do të jenë në dispozicion për arkëtim brenda 24 dhe respektivisht 48 orëve. Transferet e bazuara në llogari zakonisht zgjasin deri në 5 ditë pune, megjithëse transferet në portofolet celulare janë shpesh të disponueshme brenda pak minutash. Tejkalimi i kufizimeve të shumave, kufizimeve rregullatore ose kufizimeve tjera në vende të caktuara mund të vonojë transaksionin. Western Union nuk vepron si agjent ose përfaqësues i ndonjë banke për ndonjë qëllim dhe nuk pranon depozita në emër të ndonjë banke. Telefononi në numrin më poshtë për detaje.

Transferet e parave normalisht do të paguhen me para të gatshme, por disa Agjentë mund të paguajnë me çek ose një kombinim të parave dhe çekut ose mund të ofrojnë ose marrësi mund të zgjedhë mënyra të tjera për të marrë fondet dhe disa transfere parash mund të paguhen në llogari. Të gjitha pagesat me para të gatshme janë subjekt i disponueshmërisë, marrësit që tregojnë prova dokumentare të identitetit të tyre dhe ofrojnë të gjitha detajet në lidhje me transferin e parave të kërkuara nga Western Union, duke përfshirë emrat e dërguesit dhe marrësit, vendin e origjinës, shumën e përafërt, MTCN dhe çdo kusht ose kërkesë tjetër e zbatueshme në vendndodhja e Agjentit. Dërguesi autorizon Western Union për të respektuar zgjedhjen e metodës së marrësit për të marrë fondet edhe nëse ndryshon nga dërguesi. Transferet e parave të gatshme do t’i paguhen personit që Agjentët e konsiderojnë të drejtë të marrin transaksionin pas verifikimit të identitetit shpesh përmes ekzaminimit të dokumenteve të identifikimit. Një pagesë e tillë mund të bëhet edhe kur formulari i plotësuar nga marrësi përmban gabime të vogla. As Western Union dhe as Agjentët e tij nuk bëjnë një krahasim të formularit “Për të dërguar para” kundrejt formularit “Për të pranuar para” për të verifikuar adresën e dhënë për marrësin. Në disa destinacione nga marrësi mund të kërkohet të sigurojë identifikim, një përgjigje në pyetjen testuese ose të dyja për të marrë fonde në të holla. Pyetjet testuese nuk janë një tipar shtesë sigurie dhe nuk mund të përdoren për të caktuar ose vonuar pagesën e një transaksioni dhe janë të ndaluara në vende të caktuara.

Ligji i zbatueshëm ndalon transmetuesit e parave të bëjnë biznes me individë dhe vende të caktuara. Western Union është i detyruar të kontrollojë të gjitha transaksionet kundrejt listave të emrave të siguruar nga qeveritë e vendeve në të cilat ne bëjmë biznes, përfshirë Zyrën e Kontrollit të Pasurive të Jashtme të Departamentit të Thesarit të SHBA-së (OFAC) dhe Bashkimin Evropian. Nëse identifikohet një përputhje e mundshme, Western Union hulumton transaksionin për të përcaktuar nëse emri i përputhur është individi në listën përkatëse. Në disa raste, klientëve u kërkohet të sigurojnë identifikim ose informacion shtesë, duke vonuar transaksionet. Kjo është një kërkesë ligjore për të gjitha transaksionet e procesuara nga Western Union (përfshirë transferet që vijnë dhe përfundojnë jashtë SHBA-ve).

TARIFAT E TRANSFERIT – Informacionet me shkrim që shpjegojnë se si Western Union i cakton tarifën dërguesin për kryerjen e një transferte parash ose do të shfaqet dukshëm në vendin e Agjentit ose do t’i tregohen dërguesit para përfundimit të urdhërpagesës. Përveç nëse kërkohet ndryshe nga ligji në fuqi në vendin e destinacionit, dërguesi do t’i bartë të gjitha tarifat për transferin e parave. Në raste të caktuara, pagesa e një transferi parash mund t’i nënshtrohet taksave lokale dhe tarifave të shërbimit.

KËMBIMI I HUAJ – Pagesat e transferit të parave normalisht do të bëhen në valutën e vendit të destinacionit (në disa vende pagesa është e disponueshme vetëm në dollarë amerikanë ose në valutë tjetër alternative). Përveç tarifës së transferit të zbatueshme për çdo transfer dhe nëse valuta që dërguesi i paraqet një Agjenti nuk është valuta që do të merret nga marrësi, e gjithë vlerat monetare konvertohet me kursin aktual të këmbimit të Western Union. Valuta do të konvertohet në kohën e transferimit dhe marrësi do të pranojë shumën e valutës së huaj të treguar në formularin e transaksionit. Në disa vende, rregulloret lokale kërkojnë që valuta të konvertohet në kohën kur paguhet marrësi, në këtë rast kursi i këmbimit dhe çdo shumë e treguar në formularin e transaksionit mund t’i nënshtrohen luhatjeve të kursit të këmbimit ndërmjet kohës së transferit dhe kohës që marrësi arkëton fondet. Western Union llogarit kursin e saj të këmbimit bazuar në normat ndërbankare të disponueshme tregtare plus margjina. Shumica e kurseve të këmbimit rregullohen disa herë në ditë në përputhje me normën përkatëse të mbylljes së tregjeve financiare globale. Kursi i këmbimit i aplikuar mund të jetë më pak i favorshëm sesa disa kurse tregtare të raportuar publikisht të përdorura në transaksionet ndërmjet bankave dhe institucioneve të tjera financiare. Çdo ndryshim ndërmjet kursit të këmbimit valutor të ofruar për klientët dhe kursit të këmbimit valutor të marrë nga Western Union do të mbahet nga Western Union (dhe, në disa raste, Agjentët e tij) përveç tarifave të transferit. Informacione shtesë për kurset e këmbimit për vendet specifike të destinacionit mund të merret duke telefonuar në numrin më poshtë ose në faqen tonë të internetit në www.westernunion.com.

Dërgimi dhe pranimin në vendet që ofrojnë pagesa në shumë valuta: Dërguesit duhet të zgjedhin valutën e pagesës në kohën kur kryhet transaksioni i dërgimit të parave. Tarifa e transferit dhe paratë që Western Union (ose Agjentët e tij, telefoni celular ose ofruesi i llogarisë) i bën kur konverton fondet në valutë të huaj mund të ndryshojnë bazuar në monedhën e zgjedhur të pagesës. Në disa vende është e mundur të vendosni të merrni fondet në një monedhë të ndryshme nga ajo që ka zgjedhur dërguesi. Western Union (ose Agjentët e tij, telefoni celular ose ofruesi i llogarisë) mund të fitojnë para shtesë kur fondet tuaja konvertohen në monedhën e zgjedhur nga marrësi.

SHËRBIMET E VEÇANTA

NJOFTIMI TELEFONIK për marrësin se transferi i parave është i disponueshëm për marrje ofrohet në shumicën e vendeve me një tarifë shtesë. DORËZIMI I MESAZHIT të një çeku ose drafti bankar është i disponueshëm në disa vende në destinacionet e zgjedhura me një tarifë shtesë. MESAZHET PLOTSUESE mund të përfshihen me një tarifë shtesë me transferet e parave të dërguara në shumicën e vendeve.

SMS – Kur është e disponueshme, Western Union ofron njoftim falas me SMS për të treguar se transaksioni është arkëtuar nga marrësi (për dërguesin) ose që fondet janë në dispozicion për arkëtim (për marrësin). Tarifat e aplikuara nga ofruesi i shërbimit janë përgjegjësi ekskluzive e dërguesit ose marrësit. Nëse lejohet nga ligji në fuqi, SMS do t’i dërgohet numrit celular të dërguesit dhe/ose marrësit që ata kanë dhënë. Western Union do të dërgojë mesazhe SMS në një portë të palës së tretë për dorëzim. Western Union nuk është përgjegjës për SMS të pa dorëzuara ose keqfunksionimet teknike që ndodhin jashtë sistemeve të saj pronësore.

TRANSFERET E BAZUARA NË LLOGARI -. Kur është e mundur, marrësi mund të pësojë tarifa shtesë për marrjen e fondeve të dërguesit përmes një telefoni celular ose në një bankë ose llogari tjetër. Transferet duhet të dërgohen në një llogari të valutës vendase (marrësit), përndryshe institucioni pranues mund të konvertojë fondet në kursin e tij të këmbimit ose të refuzojë transaksionin. Marrëveshja e marrësit me shërbimin e tij të telefonit celular, mWallet, bankën ose ofruesin tjetër të llogarisë rregullon llogarinë dhe përcakton të drejtat, përgjegjësinë, tarifat, disponueshmërinë e fondeve dhe kufizimet e llogarisë. Në rast se numri i llogarisë së dhënë (përfshirë numrat e telefonit celular për llogaritë celulare) nuk i përket marrësit të emëruar, transferimi do të kreditohet në numrin e llogarisë së dhënë nga dërguesi. Western Union mund të fitojë para nga tarifat që lidhen me përdorimin e një llogarie. Western Union nuk pranon asnjë përgjegjësi ndaj dërguesit dhe as ndaj ndonjë mbajtësi të llogarisë për ndonjë tarifë, kurset e këmbimit të përdorura për konvertimin në monedhë jo-lokale, veprime ose mosveprime të ofruesve të shërbimeve financiare të destinacionit ose ndërmjetësimit.

RIMBURSIMI – Western Union do të rimbursojë shumën kryesore të një transferi parash (me kursin e zbatueshëm të këmbimit të përshkruar këtu në fuqi në kohën kur bëhet rimbursimi) me kërkesë me shkrim të dërguesit nëse pagesa për marrësin nuk është bërë ose nuk kreditohet brenda 45 ditëve. Rimbursimet e tarifave të transferit bëhen me kërkesë me shkrim të dërguesit nëse transferi i parave nuk është i disponueshëm për marrësin brenda kohës së përcaktuar për shërbimin e zgjedhur, në varësi të orarit të punës dhe disponueshmërisë së fondeve, në vendin e zgjedhur për pagesë dhe kushte të tjera duke përfshirë, pa kufizim, kushtet përtej kontrollit të Western Union ose Agjentëve të tij, të tilla si moti i keq ose dështimi i telekomunikacionit. Tarifat e transferit nuk rimbursohen nëse transferi ndërpritet me kërkesën e dërguesit. Pagesa e disa transfereve të parave mund të vonohet si rezultat i zbatimit të ligjeve të Shteteve të Bashkuara ose ligjeve të tjera në fuqi. Në masën e lejuar nga ligji, Western Union mund të zbresë një tarifë administrative nga transferet e parave që nuk merren brenda një viti nga data e dërgimit.

PËRGJEGJËSIA – WESTERN UNION NUK GARANTON DORËZIMIN OSE PËRSHTATSHMËRINË E NDONJË MALLI OSE SHËRBIMI TË PAGUAR ME ANË TË NJË TRANSFERI PARASH TË WESTERN UNION. TË DHËNAT E TRANSAKSIONIT TË DËRGUESIT JANË KONFIDENCIALE PËR TË DHE NUK DUHET TË NDAHEN ME ASNJË PERSON TJETËR PËRVEÇ MARRËSIT TË TIJ. DËRGUESI PARALAJMËROHET QË TË MOS DËRGOJË PARA TEK NDONJË PERSON QË NUK E NJEH. NË ASNJË RAST WESTERN UNION OSE NDONJË PREJ AGJENTËVE TË TIJ NUK DO TË JETË PËRGJEGJËS NËSE DËRGUESI I KOMUNIKON TË DHËNAT E TRANSAKSIONIT NDONJË PERSONI TJETËR PËRVEÇ MARRËSIT TË TIJ. NË ASNJË RAST WESTERN UNION OSE NDONJË PREJ AGJENTËVE TË TIJ NUK DO TË JETË PËRGJEGJËS PËR DËMET PËR VONESËN, MOSPAGIMIN OSE NËNPAGIMIN E KËTIJ TRANSFERI PARASH, OSE MOSDORËZIMIN E NDONJË MESAZHI SHTESË, QOFTË I SHKAKTUAR NGA NEGLIZHENCA NGA ANA E PUNONJËSVE OSE AGJENTËVE TË TYRE OSE FORMA TJERA, PËRTEJ SHUMËS EKUIVALENTE ME $ 500 (PËRVEÇ KTHIMIT TË SHUMËS KRYESORE TË TRANSFERIT TË PARAVE DHE TARIFËS SË TRANSFERIT). NË ASNJË RAST WESTERN UNION OSE AGJENTËT E TI NUK DO TË JENË PËRGJEGJËS PËR NDONJË DËM TË TËRTHORTË, TË VEÇANTË, TË RASTËSISHËM OSE PASUES. MOHIMI I MËSIPËRM NUK DO TË KUFIZOJË PËRGJEGJËSINË WESTER UNION OSE AGJENTIT PËR DËMET QË REZULTOJNË NGA NEGLIZHENCA E RËNDË OSE SJELLJA E QËLLIMSHME E WESTERN UNION OSE AGJENTIT NË ATO JURIDIKSIONE KU NJË KUFIZIM I TILLË I PËRGJEGJËSISË ËSHTË I PAVLEFSHËM.

Kur një Agjent pranon një draft çek, kartë krediti ose debiti ose formë tjetër pagese pa para, as Western Union dhe as Agjenti nuk marrin përsipër ndonjë detyrim për të procesuar ose paguar transferin e parave nëse forma e pagesës është e paarketueshme, dhe as nuk marrin ndonjë përgjegjësia për dëmet që rezultojnë nga mospagimi i transferit të parave për shkak të një paarketueshmërie të tillë. Western Union rezervon të drejtën të ndryshojë këto terma dhe kushte ose shërbimin e ofruar pa njoftim. Western Union dhe Agjentët e saj mund të refuzojnë të ofrojnë shërbime për ndonjë person.

MBROJTJA E TË DHËNAVE – Kur përdorni shërbimet tona digjitale ose të shitjes me pakicë, na kontaktoni, ose bashkohuni në programet tona të besnikërisë, ne mbledhim informacione personale për ju (siç përcaktohet në Deklaratën e Privatësisë së Western Union) dhe mund t’i përdorim ato së bashku me informacione të tjera të mbledhura ose të krijuara gjatë marrëdhënies sonë me ju. Ne mbledhim informacionin tuaj të kontaktit, informacionin në lidhje me transferet tuaja të parave, pagesat e faturave, anëtarësimin në programet tona të besnikërisë, përdorimin e mëparshëm të shërbimeve tona dhe zgjedhjet e marketingut. Ky informacion përdoret për t’iu siguruar shërbimet që ju keni kërkuar dhe përfshin përdorimin e informacionit tuaj personal për të qenë në përputhje me detyrat ligjore dhe rregullatore siç janë ato kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit. Kjo përfshin përdorimin e të dhënave tuaja personale për të vërtetuar dhe konfirmuar identitetin tuaj dhe duke përdorur palët e treta për të na ndihmuar ta bëjmë këtë. Bazuar në informacionin e kontaktit që ju ofroni, ne mund t’ju dërgojmë komunikime dhe oferta të marketingut me e-mail, telefon, postë, SMS, media sociale dhe kanale të tjera të komunikimit.

Ne ua zbulojmë informacionin tuaj personal për llojet e organizatave ose palëve si në vijim: Ndërmarrjet e grupeve Western Union; agjentët tanë ose partnerët e biznesit që lehtësojnë shërbimin specifik ose transaksionin e transferit të parave; ofruesit e shërbimeve, procesuesit e pagesave, partnerët bankarë dhe procesuesit e të dhënave të kontraktuar për të ofruar shërbime afariste dhe të klientit, duke përfshirë hulumtimin e kënaqësisë së klientit në emrin tonë, për të na ndihmuar të vërtetojmë saktësinë e informacionit të dhënë nga ju, dhe për të vërtetuar identitetin tuaj dhe për të menaxhuar rreziqet që lidhen me sigurinë, mashtrimin dhe identitetin. Ne gjithashtu zbulojmë informacionin tuaj personal në nivel global, siç kërkohet ose lejohet nga ligjet dhe rregulloret në fuqi për autoritetet rregullatore dhe financiare, organet e zbatimit të ligjit, gjykatat, qeveritë ose agjencitë qeveritare, për të përmbushur pajtueshmërinë dhe detyrimet ligjore ose për të mbrojtur të drejtat dhe interesat e Western Union ose të tjerëve. Ky informacion mund të përdoret për secilin nga qëllimet në këtë seksion. Ne do të mbajmë dhe ruajmë informacionin që ju na jepni për një person tjetër duke përfshirë detajet e marrësit të shërbimeve tona në mënyrë që të ekzekutohet transaksioni. Para dhënies së këtyre informacioneve, ju jeni të detyruar të njoftoni dhe merrni autorizim nga personi tjetër për përdorimin e këtyre informacioneve siç është përcaktuar në këtë seksion. Sigurimi i këtyre informacioneve është informacion opsional, por i nevojshëm për të ekzekutuar transaksionin dhe për t’iu ofruar këto shërbime. Pa të, Western Union nuk është në gjendje të ekzekutojë transferin e parave ose shërbimin e pagesës, të lehtësojë aktivitetet e komoditetit ose shërbime të tjera të kërkuara.

Ne i transferojmë informacionet tuaja tek palët në vendet e tjera, përfshirë por pa u kufizuar në SHBA, siç kërkohet nga ligji në fuqi, autoritetet rregullatore, agjencitë për zbatim të ligjit dhe ato qeveritare. Për më tepër, kur ju dërgoni ose merrni para në ose nga një vend tjetër, nga ne gjithashtu do të kërkohet që të ndajmë disa nga informacionet tuaja personale me atë vend siç kërkohet ose lejohet nga ligji. Kur informacioni juaj personal transferohet ose qaset nga SHBA-të ose një vend tjetër, ai do të mbrohet nga klauzola të përshtatshme kontraktuale ose mekanizma të tjerë të miratuar nga BE, siç kërkohet nga ligji. Ju mund të kërkoni të shihni këta mekanizma. Kategoritë e të dhënave të transferuara përfshijnë informacione të identifikueshme personalisht, detajet e kontaktit dhe informacionet në lidhje me transferin e parave, historikun e transaksioneve dhe çdo informacion tjetër të siguruar nga ju. Ne gjithashtu mund të sigurojmë informacione për organizata të tjera dhe ofruesit e autorizuar të shërbimeve, duke përfshirë ato që na ndihmojnë të drejtojmë biznesin tonë, nëse ka nevojë të arsyeshme për ta bërë këtë, për të kryer ose ndihmuar ndihmën e transferimit të parave, shërbimeve të ardhshme ose për ndonjë nga arsyet ose përdorimet e përcaktuara në këtë seksion. Ne mund të shtojmë informacionin që ju ofroni me informacion nga biznese ose individë të tjerë, përfshirë informacionin për të vërtetuar saktësinë e informacionit tuaj të dhënë nga ju. Western Union dhe bashkëpunëtorët tanë në mbarë botën mund të shpalosin informacionin tuaj personal, duke përfshirë pa kufizim emrin tuaj, numrin e identitetit të klientit, adresën dhe informacionin e llogarisë bankare, (i) nëse neve na kërkohet ta bëjmë këtë nga ligji vendas ose i huaj ose procesi ligjor ose (ii) autoritet e zbatimit të ligjit ose zyrtarët tjerë qeveritarë (përfshirë ata në këtë vend, Shtetet e Bashkuara ose diku tjetër) për qëllime të tilla si zbulimi, hetimi, ndjekja penale dhe parandalimi i krimeve, përfshirë pastrimin e parave dhe veprimtarinë e ngjashme kriminale, dhe marrësit mund të shpalosin më tej informacionin për këto dhe qëllime të tjera të ngjashme.

Ju keni të drejtë të: (i) kërkoni një kopje të informacionit tuaj personal të mbajtur nga ne; dhe (ii) na kërkoni të transferojmë informacionin personal që na keni dhënë për ta përpunuar në bazë të pëlqimit tuaj ose një kontrate me ju, tek një palë e tretë. Ju keni të drejtë të kundërshtoni përdorime të caktuara të informacionit tuaj personal duke përfshirë: (a) na kërkoni të ndalojmë dërgimin e komunikimeve të marketingut; (b) na kërkoni të korrigjojmë informacionet rreth jush që janë jo të plota ose të pasakta; dhe (c) na kërkoni, në rrethana të caktuara, fshirjen e informacionit tuaj personal ose që ne të kufizojmë përdorimin tonë të informacionit tuaj. Kur keni dhënë pëlqimin për procesimin e informacionit tuaj personal, ju keni të drejtë të tërhiqni pëlqimin tuaj në çdo kohë. Për të ushtruar këto të drejta, ju lutemi kontaktoni Western Union duke telefonuar në [038 606 111] ose duke dërguar e-mail në sygjerimet.ankesat@ufp-ks.com. Ne mund t’ju caktojmë një tarifë të arsyeshme për sigurimin e informacionit, ose të mos veprojmë sipas kërkesës suaj, nëse kërkesa është qartazi e pabazuar ose e tepruar. Nëse keni ankesë në lidhje me mënyrën se si Western Union i është përgjigjur kërkesës suaj nën këtë seksion, ose rreth mënyrës se si ne trajtojmë informacionin tuaj personal, ju kërkojmë që ta paraqisni ankesën me shkrim drejtuar [shënoni adresën e e-mailit]. Ju gjithashtu mund të paraqisni ankesë tek autoriteti mbikëqyrës në vendin tuaj. Ju gjithashtu mund të kontaktoni Zyrtarin tonë për Mbrojtjen e të Dhënave në wuprivacy@westernunion.com. KONTRATA DHE MARRËDHËNIET ME KLIENTIN – Kontrata jonë është me dërguesin. Ne nuk kemi asnjë detyrim ndaj asnjë pale tjetër, siç është pala në emër të së cilës dërguesi dërgon fonde. Nëse nuk jeni të kënaqur me shërbimin, duhet të telefononi në numrin më poshtë. Një përfaqësues do të hetojë shqetësimet tuaja në mënyrë të drejtë dhe të shpejtë.

Shërbimi i Transferit të Parave të Western Union ofrohet nga Western Union International Limited, përmes një rrjeti Agjentësh dhe përfaqësuesish të autorizuar.

UNIONI FINANCIAR PRISHTINE
Rr. “Rexhep Mala” nr. 18 • Lagja “Aktash” • 10000 Prishtinë • NF:
Numri i ID TATIMOR: 600162713

PËR MBËSHTETJE TË KLIENTI, LUTENI TË TELEFONONANI NË: Tel: 038/606-111 • Faks: 038/244-734 (pa pagesë) nga e hëna deri të shtunën ndërmjet orëve 0900-1800

Të drejtat e autorit 2019 WESTERN UNION HOLDINGS, INC, Të gjitha të drejtat e rezervuara
Rishikuar në prill 2019