SHËRBIMI I TRANSFERIT TË PARAVE SM I WESTERN UNIONIT® OFROHET SIPAS TERMEVE DHE KUSHTEVE TË MËPOSHTME

Politika e Privatësisë Kushtet dhe Termat

Përditësimi i fundit më: 16 Shkurt 2022

Këto Politika të Privatësisë përshkruajnë se si UFP-ja mbledh dhe proceson të dhënat personale nëpërmjet web faqes etj.

Ne respektojmë privatësinë e çdo personi, i cili viziton apo regjistrohet në web-faqen ose përdor shërbimet që ne mundësojmë nga web-faqja. Ne jemi të përkushtuar të sigurojmë një navigim online të sigurt.

Cilin informacion personal marrim nga ju dhe si përdoret ky informacion?

Mbledhja e të dhënave personale

Informacioni juaj personal mbidhet për këto arsye:

 • Përdorimin sikurse kerkohet ose lejohet nga ligji.
 • Verifikimin e identitetit
 • Zbatimin e kërkesave tuaja në web-faqen tonë
 • Zgjidhjen e kërkesave dhe konflikteve
 • Përforcim e marrëveshjet tona me ju
 • Mbrojtjen e të drejtave si konsumator, pronësinë dhe sigurinë tonë dhe të palëve të treta, përfshirë klientët dhe përdoruesit e web-faqes dhe dyqaneve tona.

Parimet kryesore

Ne i vlerësojmë Të Dhënat tuaja Personale që na janë besuar dhe jemi të përkushtuar të përpunojmë Të Dhënat tuaja Personale në një mënyrë të drejtë, transparente dhe të sigurt. Parimet kryesore që zbaton UFP janë si më poshtë:

 • Ligjshmëria: ne do të mbledhim Të Dhënat tuaja Personale vetëm në një mënyrë të drejtë, të ligjshme dhe transparente.
 • Minimizimi i të dhënave: ne do të kufizojmë mbledhjen e Të Dhënave tuaja Personale në atë që është drejtpërdrejt e rëndësishme dhe e nevojshme për qëllimet për të cilat ato janë mbledhur.
 • Kufizimi i qëllimit: ne do të mbledhim Të Dhënat tuaja Personale vetëm për qëllime të specifikuara, të qarta dhe legjitime dhe nuk do të përpunojmë Të Dhënat tuaja Personale më tej në një mënyrë të papajtueshme me ato qëllime.
 • Saktësia: ne do t’i mbajmë Të Dhënat tuaja Personale të sakta dhe të përditësuara.
 • Siguria dhe Mbrojtja e të Dhënave: ne do të zbatojmë masa teknike dhe organizative për të ofruar një nivel të duhur të sigurisë dhe Mbrojtjes së të Dhënave duke marrë parasysh, ndër të tjera, natyrën e Të Dhënave tuaja Personale që do të mbrohen. Masa të tilla parashikojnë parandalimin e çdo zbulimi, ose qasje të paautorizuar, shkatërrimit aksidental, ose të paligjshëm, ose humbjes aksidentale, ose ndryshimit dhe çdo forme tjetër të paligjshme të përpunimit.
 • Qasja dhe korrigjimi: ne do të përpunojmë Të Dhënat tuaja Personale në përputhje me të drejtat tuaja ligjore.
 • Kufizimi i ruajtjes: ne do të ruajmë Të Dhënat tuaja Personale në një mënyrë, në përputhje me ligjet dhe rregulloret e zbatueshme për Mbrojtjen e të Dhënave dhe jo më shumë se sa është e nevojshme për qëllimet për të cilat ato janë mbledhur.
 • Masat mbrojtëse ndaj palëve të treta: ne do të sigurojmë që qasja e të Dhënave Personale nga dhe transferimet te palët e treta (si më poshtë përcaktuar), të kryhet në përputhje me ligjin në fuqi dhe me masat mbrojtëse të përshtatshme kontraktuale.
 • Ligjshmëria e marketingut të drejtpërdrejtë dhe cookies: kur ju dërgojmë materiale promovuese, ose vendosim “cookies” në kompjuterin tuaj, ne do të sigurojmë që ta bëjmë këtë në përputhje me ligjin në fuqi.

Përdorimi i të Dhënave Personale

Në veçanti, ne e përdorim informacionin tuaj personal për qëllimet e mëposhtme:

Mbështetjen e klientëve web-faqja jonë iu lejojnë kërkimin e informacionit rreth produkteve dhe shërbimeve tona. Këtu përfshihen pyetësorë elektronik dhe të printuar. Informacioni rreth kontaktit tuaj personal do t’iu kërkohet në secilin rast, së bashku me infomacione të tjera relevante. Ky informacion përdoret për të na mundësuar në përgjigjen e kërkesave tuaja.

Për përshtypjen tuaj rreth produkteve dhe shërbimeve tona. Shpesh herë ne do t’ju ftojmë juve për dhënien e përshtypjeve  tuaj rreth produkteve dhe shërbimeve tona nëpërmjet një formati online ose nëpërmjet  sondazheve në dyqanet tona të bëra nga stafi ynë. Gjithashtu, ne i përdorim përshtypjet tuaja për të monitoruar cilësinë e produkteve dhe shërbimeve tona dhe për të përmirësuar përzgjedhjen e produkteve tona në të ardhmen.

Për marketing. Ne bëjmë marketing në mënyra të ndryshme si p.sh marketing nëpërmjet email-it. Ne e përdorim informacionin e marrë nga ju nëpërmjet ndërveprimit me web-faqen tonë, për të komunikuar me ju nëpërmjet email-it rreth produkteve dhe shërbimeve tona.

Shpërndarja e të dhënave personale

Gjithashtu, në mënyrë të veçantë ne e ndajmë informacionin tuaj personal me këto palë të treta:

 • Me korrierët dhe kompanitë e dërgesave.

Si e marrim ne konfirmimin tuaj për informacionin personal?

Aty ku përdorimi i informacionit tuaj personal kërkon konfirmimin tuaj, ju i konfirmoni të dhënat:

 • Gjatë kohës së plotësimit të dhënave sipas instruksioneve të shpjeguara
 • Duke përdorur format tona të kontaktit, nëpërmjet email-it, postës, telefonit.

Sa gjatë e mbajmë informacionin tuaj personal?

Ne do t’a mbajmë informacionin tuaj personal për qëllimet e shpjeguara më lart në këtë Politikë Privatësie, në përputhje me ligjet në fuqi dhe me rregulloret përkatëse. Ne nuk do t’a mbajmë kurrë informacionin tuaj personal më gjatë se që është e nevojshme.

Konfidencialiteti dhe siguria e informacionit tuaj personal

Ne marrim përsipër të mbajmë informacionin tuaj personal që ju na jepni të sigurt dhe ne do të ndërmarrim masat e arsyeshme paraprake për të mbrojtur informacionin nga humbja, shpërdorimi ose ndryshimi.

Ne kemi implementuar politika sigurie, rregulla, teknika që mbrojnë informacionin personal të cilat ne i kemi nën kontroll nga:

 • Qasja e paautorizuar
 • Përdorim i papërshtatshëm ose zbulim i të dhënave personale.
 • Modifikim i paautorizuar
 • Shkatërrimi i jashtligjshëm ose humbja aksidentale.

Të gjithë punonjësit tanë dhe përpunuesit e të dhënave, të cilët kanë qasje dhe lidhje me përpunimin e informacionit tuaj, janë të detyruar të respektojnë konfidencialitetin e të dhënave personale të të gjithë përdoruesve të shërbimeve tona. Ata detyrohen të ruajë konfidencialitetin dhe besueshmërinë edhe pas përfundimit të funksionit.

Si të qaseni në informacionin tuaj? Disa nga të drejtat tuaja
Ju gëzoni këto të drejta në lidhje me informacionin tuaj personal:

E drejta për t’u qasur në informacionin personal. Ju keni te drejte që, duke na dërguar kërkesë me shkrim, pa pagesë, të pajiseni nga ne për sa më poshte:

 • Konfirmimin nëse të dhënat personale po ju përpunohen ose jo;
 • T’ju vendosim në dispozicion një kopje të informacionit tuaj personal që disponojmë;
 • T’ju informojmë mbi qëllimin e përpunimit të të dhënave;
 • T’ju informojmë mbi kategoritë e të dhënave të përpunuara;
 • Keni të drejtë të na kerkoni për bllokimin, korrigjimin apo fshirjen e të dhënave tuaja personale, pa pagesë, nëse viheni në dijeni se të dhënat rreth jush nuk janë të rregullta, të vërteta, të plota ose janë përpunuar dhe mbledhur në kundërshtim me dispozitat e Ligjit Nr. 06/L-082 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” i ndryshuar;
 • Keni të drejtë të na njoftoni nëse nuk jeni dakord për përdorimin e metejshëm nga ana jonë të këtij informacioni duke na kontaktuar në mënyrën e treguar më poshtë.

E drejta për ta përditësuar informacionin personal. Nëse informacioni që kemi ne është i pasaktë ose i paplotësuar, ju keni të drejtë t’a modifikoni atë. Nëse informacioni shpërndahet me të tjerët, ne do t’ju vëmë në dijeni sa më shpejt të jetë e mundur për modifikimet tuaja. Nëse ju jeni të interesuar dhe nëse është në përputhje me ligjin, ne do ju tregojmë juve se me kë e kemi shpërndarë informacionin tuaj personal në mënyrë që ju të mund t’i kontaktoni direkt ata.

Njoftim për Mbrojtjen e të Dhënave Personale

Qëllimi i politikës së privatësisë.

Kjo politikë privatësie përcakton të drejtat tuaja dhe obligimet tona për respektimin e përpunimit të informacionit tuaj personal. Këtu shpjegohet qasja jonë ndaj çdo informacioni personal tuajin që ne e kemi siguruar nga ju ose palë të treta dhe qëllimet e marrjes së informacionit tuaj personal. Kjo politikë privatësie do t’iu informojë  për natyrën e informacionit tuaj personal që përpunohet nga ne dhe se si ju mund të kërkoni fshirjen, përditësimin, apo qasjen tuaj në to. Ju lutem, kini parasysh, se kjo Politikë Privatësie aplikohet vetëm për infomacionin tuaj personal të marrë nga ne, nuk përfshin informacionin personal që mblidhet nga komunikimi juaj me palë të treta.

Qëllimi i këtij Njoftimi për Mbrojtjen e të Dhënave Personale (këtu e në vazhdim referuar si “Njoftimi”) është të informojë subjektet e të dhënave (këtu e në vazhdim referuar si “Subjektet”) se si ne mbledhim, ruajmë dhe përpunojmë të dhënat e tyre personale.

1.         Subjekti përgjegjës për përpunimin dhe parimet

“UNIONI FINANCIAR PRISHTINË” njeh rëndësinë e ruajtjes së sekretit të të dhënave të subjekteve dhe mbrojtjen e të drejtave të tyre të privatësisë. Prandaj, të gjitha të dhënat personale dhe informacionet (këtu e në vazhdim referuar si “Të dhënat”) e mbledhura për arsye të shërbimeve tona, do të përpunohen në mënyrë të ligjshme, korrekte, transparente dhe konfidenciale.

2.         Pranimi

UFP do ti kërkojë Subjekteve miratim paraprak dhe të qartë kur të mbledhë të dhënat dhe para përpunimit, me qëllim mbajtjen e subjekteve të informuara për aktivitetet e UNIONIT FINANCIAR PRISHTINË, regjistrimin për takime dhe evente ose dhënien e aksesit të subjekteve në zonat e kufizuara ose dokumentet në faqen e internetit të UFP-së.

Duke përdorur shërbimet e ofruara nga UFP (këtu e në vazhdim referuar si “Shërbimet”), dhe në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi, Subjektet pranojnë që të hyjnë në një angazhim me UNIONIT FINANCIAR PRISHTINË, që ??do të thotë se ata pajtohen me mbledhjen dhe përpunimin e të dhënave dhe me këtë Njoftim.

3.         Baza ligjore dhe qëllimet e mbledhjes dhe përpunimit të të dhënave

(i)        Baza ligjore

Baza ligjore për mbledhjen dhe përpunimin e të dhënave nga UFP është Ligji Nr. 06/L-082 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” i ndryshuar si dhe çdo akt nënligjor në zbatim të tij.

Subjekti pranon që mbledhja dhe përpunimi i të dhënave nga UFP është i nevojshëm për ofrimin e Shërbimeve specifike që Subjekti mund të përdorë, por edhe për ruajtjen e interesave legjitime të UNIONIT FINANCIAR PRISHTINË, dhe për përmbushjen e detyrimeve ligjore që i janë ngarkuar UNIONIT FINANCIAR PRISHTINË.

Qëllimet

Të dhënat mblidhen dhe përpunohen nga UFP për qëllimet e mëposhtme (këtu e në vijim referuar si “Qëllimet”):

 • UFP përpunon të dhënat personale të individëve që regjistrohen
 • UFP përpunon të dhënat personale të individëve që regjistrohen për të marrë pjesë në takime, konferenca ose evente të tjera që organizon me qëllim administrimin e regjistrimeve dhe pjesëmarrjen në evente të tilla.
 • Nga ana tjetër, të dhënat teknike përpunohen automatikisht dhe në mënyrë anonime për të përmirësuar përvojën tuaj të lundrimit në rrjet dhe për të mbledhur statistikat e përdorimit.

4.         Çfarë Të dhënash grumbullohen?

(i)         Lloji i Të dhënave

Si pjesë e Shërbimeve, UFP mbledh të dhënat e mëposhtme (listë jo-shteruese) nga Subjektet:

 • Të dhënat personale: të dhënat personale të identifikimit (emri, mbiemri, etj.).
 • Të dhënat e vendndodhjes: adresat.
 • Të dhënat e identifikimit elektronik dhe komunikimit: numri i telefonit, adresa e e-mailit.
  (ii)     Informacione të mbledhura direkt nga Subjektet

UFP nuk mbledh dhe ruan informacione që identifikojnë personalisht Subjektet, përveçse në rastet kur ato të dhëna bëhen të ditura vullnetarisht.

Megjithatë, UFP në disa raste mund të kërkojë një informacion të tillë për të ofruar Shërbime specifike.

 • Subjektet do të duhet të japin informacione për të bashkëvepruar me faqen tonë të internetit.
 • Si palë të jashtme të interesuara, Subjektet mund t’u kërkohet të japin të dhëna personale kur regjistrohen në buletinin ose eventet e UNIONIT FINANCIAR PRISHTINË ose kur ndërveprojnë në forma të ndryshme me faqen tonë të internetit.
(iii)     Informacioni i mbledhur nga palët e treta – nënkontraktorët

Si pjesë e Shërbimeve të saj, UFP gjithashtu mund të mbledhë të dhëna nga palët e treta. Të dhënat e mbledhura nga palët e treta trajtohen në të njëjtën mënyrë si të dhënat e mbledhura direkt nga Subjektet (shiko paragrafin 4.2 më lart).

UFP mund të konsiderohet si një përpunues i të dhënave personale në kontekstin e informacionit të mbledhur nga palët e treta, sipas rregulloreve në fuqi. Duhet të jetë ky rasti kur UFP do të hyjë në një marrëveshje për përpunimin e të dhënave me palët e treta të interesuara për të siguruar pajtueshmërinë me këtë Njoftim.

5.         Informacione të mbledhura direkt nga Subjektet

Të dhënat përpunohen nga UFP ose nga palë të treta të zgjedhura në bazë të besueshmërisë dhe kompetencës së tyre, si dhe nga kontrollorët e të dhënave të caktuara siç duhet, dhe kjo vetëm për qëllimet e përcaktuara në paragrafin 3 më lart.

UFP ruan të dhënat për aq kohë sa është e nevojshme për përmbushjen e Qëllimeve për të cilat u mblodhën. UFP do të mbajë të dhëna për aq kohë sa Subjektet vazhdojnë të jenë një person i caktuar brenda një organizate ose entiteti tjetër me të cilin UFP është në kontakt me arsyet që kanë të bëjnë me kampionatet, eventet ose hulumtimet. UFP gjithashtu do të mbajë të dhëna për aq kohë sa Subjektet bien dakord të marrin buletinin tonë. UFP nuk do të ruajë të dhënat, kur të regjistroheni për evente dhe konferenca të UNIONIT FINANCIAR PRISHTINË, përtej datës së caktuar.

Në mënyrë të ngjashme, UFP fshin ose anonimizon të dhënat personale (ose merr masa ekuivalente) sa më shpejt nëse ato nuk janë më të nevojshme për të arritur Qëllimet, megjithatë mbeten subjekt (i) i kërkesave ligjore ose rregullatore të zbatueshme për ruajtjen e të dhënave për një periudhë më të gjatë kohore, ose (ii) të konstatojë, ushtrojë dhe/ose të mbrojë të drejtat aktuale ose të mundshme në proceset ligjore, hetimet ose procedurat e ngjashme, përfshirë edhe ato ligjore që UFP mund të imponojë për të ruajtur informacionin përkatës.

Masat e sigurisë zbatohen për të parandaluar rrezikun e humbjes së të dhënave, përdorimit të paligjshëm ose të pahijshëm dhe aksesit të paautorizuar. (Shiko paragrafin 8 më poshtë: konfidencialiteti, siguria dhe mbrojtja e të dhënave).

6.         Profilizimi

UFP mund të vlerësojë karakteristika të caktuara të Subjekteve në bazë të të dhënave të përpunuara automatikisht, në mënyrë që, veçanërisht, t’u ofrojë atyre oferta dhe këshilla të personalizuara ose informacione në lidhje me Shërbimet e saj.

Në të kundërt, UFP nuk përdor vendimmarrje të automatizuar në lidhje me Subjektet.

7.         Aksesi dhe transferimi i të dhënave

Të dhënat e transmetuara në UFP do të njihen dhe përdoren nga punonjësit e UNIONIT FINANCIAR PRISHTINË, për qëllimin e vetëm për kryerjen e Shërbimeve që përbëjnë qëllimin për të cilin u grumbulluan të dhënat.

Si pjesë e performancës së Shërbimeve, UFP mund t’i transmetojë të dhënat palëve të treta. Transmetimi i të dhënave palëve të treta jashtë vendit bazohet në mënyrë alternative: (i) një vendim adekuat bazuar në listën e vendeve, standardet ligjore për mbrojtjen e të dhënave, (ii) masat mbrojtëse të përshtatshme ose (iii) heqja dorë për situata specifike (në veçanti, ekzekutimi i një mandati në lidhje me Shërbimet e ofruara nga UNIONI FINANCIAR PRISHTINË).

UFP nuk mund të shesë ose japë me qera të dhënat te asnjë palë e tretë.

Në fund, UFP mund të duhet të ndajë të dhënat personale:

 • Të vendosë Shërbimet e nevojshme në dispozicion të Subjekteve;
 • Kur lejohet ose kërkohet nga ligji, të zbatojë një proces të vlefshëm ligjor;
 • Të ruajë dhe mbrojë të drejtat ose pronën e UNIONIT FINANCIAR PRISHTINË, përfshirë sigurinë e produkteve dhe shërbimeve të saj;
 • Për të mbrojtur sigurinë personale, pronën ose të drejtat e tjera të publikut, UNIONIT FINANCIAR PRISHTINË ose punonjësve të saj.

Kur UFP ka detyrimin ligjor t’i zbulojë të dhënat palëve të treta, UFP do të ndërmarrë të gjitha hapat e arsyeshëm për të njoftuar paraprakisht Subjektet, përveçse në rastet kur kërkohet ndryshe me ligj.

8.         Privatësia, siguria dhe mbrojtja e të dhënave

UFP siguron që ka nivele adekuate të mbrojtjes së të dhënave.

Të dhënat e Subjekteve do të transmetohen dhe do të ruhen në serverat e UNIONIT FINANCIAR PRISHTINË , qasja në të cilat është rreptësisht e kufizuar. UFP ka marrë masat e duhura teknike dhe organizative për të siguruar që serverat e saj të jenë të disponueshëm ekskluzivisht për personat e autorizuar siç duhet. Gjithashtu, ka marrë edhe masat paraprake të veçanta në lidhje me mbrojtjen e mjedisit teknik të tij (p.sh. përdorimi i anti-viruseve).

9.         Të drejtat e Subjekteve

Në përputhje me rregulloret në fuqi, Subjektet mund të ushtrojnë të drejtat e mëposhtme në lidhje me të dhënat e tyre në lidhje me përpunimin e të dhënave:

 • E drejta për të kërkuar qasje në të dhënat e ruajtura;
 • E drejta për të kërkuar korrigjimin e të dhënave të ruajtura;
 • E drejta për të kërkuar fshirjen e të dhënave të ruajtura, në varësi të dispozitave ligjore në fuqi për ruajtjen e të dhënave;
 • E drejta për të kërkuar një kufizim të përpunimit të të dhënave të ruajtura, duke iu nënshtruar dispozitave ligjore në fuqi në lidhje me përpunimin e të dhënave; dhe
 • E drejta për të kërkuar ndalesë për përpunimin e të dhënave të ruajtura, duke iu nënshtruar dispozitave ligjore në fuqi në lidhje me përpunimin e të dhënave.

Edhe nëse një Subjekt kundërshton përpunimin e të dhënave të tij, UFP ka të drejtë të vazhdojë përpunimin e tillë nëse është (i) me detyrim ligjor, (ii) e domosdoshme për kryerjen e një Marrëveshjeje në të cilën Subjekti mund të jetë palë, (iii) e nevojshme për kryerja e detyrimeve ligjore në përputhje me procedimin e interesit publik ose (iv) i nevojshëm për interesat legjitime që ndjek UNIONI FINANCIAR PRISHTINË, përfshirë gjetjen, ushtrimin ose mbrojtjen e një të drejte.

Ushtrimi i çdo të drejte të përcaktuar në paragraf do të bëhet në përputhje me dispozitat e komunikimit që janë në paragrafin 11 më poshtë, (Komunikimi dhe Vërejtjet).

10.      Privatësia e fëmijëve

Mbrojtja e të dhënave personale të fëmijëve dhe adoleshentëve është një çështje e veçantë për UNION-in FINANCIAR PRISHTINË. Platformat e UNIONIT FINANCIAR PRISHTINË ??dhe përmbajtja e tyre nuk u drejtohet fëmijëve nën moshën 13. UFP rekomandon që prindërit të diskutojnë përdorimin e internetit dhe sigurimin e të dhënave personale në faqet e internetit me fëmijët e tyre përpara se të lejojnë adoleshentët midis 13 dhe 16 vjeç të lundrojnë përmes platformave të UNIONIT FINANCIAR PRISHTINË.

UFP asnjëherë nuk do të mbledhë me vetëdije të dhëna personale nga ose rreth fëmijëve nën 13 vjeç dhe vetëm me vetëdije do të mbledhë të dhëna personale nga të miturit midis 13 dhe 18 vjeç, ku leja prindërore është marrë ashtu siç kërkohet me ligjin në fuqi.

11.      Politikat e cookies

Cookies janë skedarë të vegjël që një faqe interneti ruan në kompjuterin tuaj dhe që shfletuesi juaj i ofron në të njëjtën faqe interneti sa herë që e vizitoni. UFP përdor cookie për të përmirësuar përvojën e lundrimit, për të menaxhuar hyrjen e subjekteve në përmbajtje specifike dhe gjithashtu të gjenerojë statistika anonime se si përdoret faqja e internetit e UNIONIT FINANCIAR PRISHTINË.

Subjektet mund të fshijnë cookies përmes cilësimeve të shfletuesit të tyre dhe të ndryshojnë preferencat e tyre në çdo kohë kur vizitojnë web-faqen e UNIONIT FINANCIAR PRISHTINË. Sidoqoftë, kjo mund të dëmtojë përdorimin e faqes në internet ose mediave sociale. Ai gjithashtu mund të parandalojë qasjen e përmbajtjes në faqen tonë të internetit, përveçse në rastet kur kredencialet e hyrjes së Subjektit dorëzohen përsëri.

12.      Komunikimi dhe vërejtjet

Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me mbrojtjen e të dhënave të UNIONIT FINANCIAR PRISHTINË, mund të dërgoni një mesazh në mdp@ufp-ks.com dhe UFP?? do ta shqyrtojë atë sa më shpejt që të jetë e mundur.

Ju mund të ushtroni ndonjë nga të drejtat tuaja që lidhen me të dhënat personale (paragrafi 9) duke dërguar kërkesën tuaj në adresën e mësipërme.

UFP po zhvillohet vazhdimisht dhe ky Njoftim si dhe Kushtet e Termat mund të ndryshojnë. Nëse nuk përcaktohet ndryshe, Njoftimi ynë vlen për përdorimin e të gjitha informacioneve të mbledhura në lidhje me çdo subjekt.

E drejta për të paraqitur një ankesë për çështjet rreth privatësisë, përfshirë mënyrën sesi kemi trajtuar informacionin tuaj, ju mund t’a raportoni ankesën tuaj në Agjencinë për Informim dhe Privatësi, sipas ligjit  Nr:06/L-082 Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale., në adresën elektronike info.aip@rks-gov.net, tel 0800 600 10.

Kontakt

 • Adresa: “Rexhep Mala”, nr.18/10000 Prishtinë, NRB:80073291
 • Email: mdp@ufp-ks.com